OM FÖRBUNDET

CAPOEIRA ÄR ENLIGT OSS VÄRLDENS BÄSTA SPORT

Ett förbund för alla

Vi tror på att capoeiran är världens bästa sport och vi tror att vi kan bli ännu bättre. Ett nationellt capoeiraförbund är unikt och vi vill sätta svensk capoeira på kartan. Vi vill föregå med exempel och ställa höga krav på oss själva för att organisera, främja och stödja capoeiran i Sverige. Det kräver god organisation och professionalitet och början till det finns i Svenska Capoeiraförbundet. Vi jobbar för att Capoeiran skall vara tillgänglig för alla. En sport där vi är inkluderande för samhällets alla olika hörn och kanter. En samlingspunkt där man kan träffas, känna sig trygg och utöva sporten i gemenskap.

Styrelsen

Luiz Carlos

Ordförande

Rodolfo Goes

Vice ordförande

Peter Rosengren

Kassör

Martin Blad

Ledarmot

Steven Smith

Ledarmot

Lina Smith

Ledamot

Mila

SuppleantErik Nyberg

Suppleant

Louise Larsson

Valberedning/Kansli
Valberedning


Valberedningsordförande

*Ledig plats*

Valberedning

*Ledig plats*

Valberedning

Capoeirastrategi 2025

När Svenska Capoeiraförbundet 2018 antogs som underförbund i Svenska Budo- och

Kampsportsförbundet så tog sig förbundsstyrelsen direkt an att etablera en egen

tolkning av Riksidrottsförbundets Strategi 2025.

Fem utvecklingsresor

Den moderna föreningen

2025 har vi en stark och levande capoeirakultur som tar vara på människors

engagemang och inspirerar till delaktighet. Medlemskapet är moderniserat. Det är

enkelt och välkomnande att engagera sig oavsett bakgrund, ålder, kön eller andra

förutsättningar. Föreningar bildas och utvecklas med verksamhet i linje med svensk

capoeiras mål. Människor vill engagera sig och är stolta över att vara en del av sin förening och avsvensk capoeira. Föreningen har antagit nya former där grunden är människors vilja att

vara med och bidra i föreningen samtidigt som gruppernas traditionella identiteter

bevaras på ett konstruktivt sätt. Föreningens möten hålls i såväl gamla som nya forum

och verksamheten kännetecknas av glädje, gemenskap och öppenhet.

Inkluderande idrott för alla

2025 känner sig pojkar och flickor, män och kvinnor och i olika åldrar och med olika

förutsättningar och bakgrund välkomna till capoeiraföreningarna. Föreningens

verksamhet ger människor med olika förmåga möjlighet att vara med. Träningen

utvecklas efter individens kapacitet vilket utvecklar rörelseförståelse.

2025 speglar medlemmarna i capoeiraföreningarna befolkningen i Sverige. Möjligheten

att träna, i vissa fall tävla och engagera sig i en förening är mindre beroende av

individens ekonomiska förutsättningar eller var man bor. Capoeiran finns spridd över

hela Sverige.

En ny syn på träning och tävling

2025 har vi en capoeirakultur där alla får plats att delta utifrån sina villkor oavsett

ambition, ålder, kön, prestationsnivå eller andra förutsättningar. Träning och tävling

utformas så att utövaren mår bra, har roligt och utvecklas under hela livet.

Ledarskapet fokuserar på glädje och utveckling snarare än på resultat. Utveckling av

rörelseförståelse (s k physical literacy) är i centrum vilket gör att fler får fysiska

förutsättningar att delta på fler plan. Utövaren känner sig kompetent, får tilltro till egen

förmåga och en möjlighet att utveckla och förbättra sin prestation.

Detta gör att fler fortsätter att träna längre och såväl den blivande som redan inbitne

capoeiristan sporras att nå sin verkliga potential. Det ger förutom fler utövare totalt sett,

också fler etablerade och erkända capoeiristas med högre graderingar och

internationellt erkända.

Samtidigt väljer många andra former för idrottande. Alla tränar, det är det vi har

gemensamt. De som vill arbetar för arrangemang av tävlingar. Föreningarna

kompletterar varandra och samverkar både med varandra och med andra aktörer. Det

finns alternativ för människor med olika ambitioner – inom capoeirarörelsen, hela livet.

2025 har capoeiran på alla nivåer utvecklat strukturer, stödsystem och beteenden vilket

bidragit till att medlemmarnas utövare är mer aktiva under längre tid. Det har skapats

förutsättningar för att på riktigt vara med i en förening under hela livet och i livets alla

olika skeden.

Jämställdhet för en
framgångsrik idrott

2025 har vi en jämställdhetsmedveten capoeira. Capoeiraföreningarna ser en jämställd

verksamhet som en förutsättning för, och ett tecken på, en framgångsrik capoeira. Män

och kvinnor har samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i capoeirakulturen.

Möjligheterna är lika för alla oavsett kön, att utöva och leda capoeira. Alla som vill,

oavsett kön, ska få vara med i föreningsdriven capoeiraverksamhet.

Capoeiran utformar verksamheten så att den ger alla som deltar en trygg gemenskap.

Män och kvinnor har lika möjligheter till stort inflytande i beslutande och rådgivande

organ. Arbetsformer och fördelning av uppdrag utformas så att män och kvinnor har lika

stora möjligheter att medverka.

Ett stärkt ledarskap

2025 har svensk capoeira ett starkt ledarskap i alla delar av organisationen. Såväl

tränare, ledare och förtroendevalda känner till och leder enligt svensk idrotts

värdegrund. Ledarskapet är individanpassat och genomsyras av ett gott bemötande.

Förutsättningarna för att vara capoeiraledare är anpassade efter olika individers

livssituation men alla håller samma höga standard inom ramen för sin kontext.

Svensk capoeira bidrar till attraktiva ledarutbildningar med hög kvalitet på alla nivåer.

Samtal om utveckling, normer och värderingar är levande i föreningar och förbund. Att

vara capoeiraledare är en stark merit för framtida karriär och svensk capoeira ska

uppfattas som en av Sveriges ledande ledarskolor.